Věda, nikoliv dogma

Komunismus ve své čisté podstatě musí zůstat humánní, demokratickou, svobodnou a mírotvornou myšlenkou popírající násilí a zášť! Jestliže toto tvrzení někomu připadá v rozporu s obdobím vlády KSČ v minulém století, pak vězte, že systém který lidé v těch dobách poznali, rozhodně nebyl komunismem, jak se mylně a nepřesně učí naše děti a jak nás informují média poddaná současnému režimu. Stejně tak socialismus nemusí být pouze diktaturou, nebo nacionalistickou odnoží! Pojmy a jejich přesné vyjádření, popis a použití, to je velice důležitá kapitola informovanosti a vzdělávání.

Nikdo nechce násilí a bezhlavé vyvlastňování, lágry a špínu, zkrátka všechno to zlo, které provázelo první formu socialismu v minulém století. Uvědomme si, že je rok 2018. Cesta ke komunismu, tedy beztřídní společnosti, v níž materialismus není prioritou člověka musí vést skrze demokratické principy a úsilí. Musí to být cesta lemovaná svobodnou vůlí občanů. Proč by vlastně lidé měli přemýšlet o tomto systému a zvolit si ho? Protože na Zemi jsou omezené zdroje i prostor a kapitalismus – má-li být úspěšný – prostor i zdroje potřebuje, by přežil a rozvíjel se. V momentě, kdy kapitalismus ztrácí sílu, moc a živné podhoubí (levnou pracovní sílu), nastává krize, válka, nesnášenlivost a nebezpečí fašizace společnosti. Komunismus je v jádru humanizací nejen mezilidských a mezinárodních vztahů, ale také všech ostatních složek života a zároveň přiblížení se k přírodě díky udržitelnému rozvoji úzce vázanému na technologie.

Nastal čas věcně a zároveň ostře odmítnout lži a spojování totality s vizí komunismu. Marxismus není dogma, pouze věda a zdroj vybraných myšlenek. Komunistické hnutí bude časem napadáno a haněno – jenomže cíl, kterým je spravedlivá lidská komunita, nikdy z našich srdcí nikdo nevyrve! Stačí se držet pravdy. Lidé nakonec prohlédnou tu štvanici – otevřou oči …

Nebojme se slova komunismus. Jde o název systému, kterého může být dosaženo různými způsoby. Komunistické hnutí chce jít zásadně cestou bez násilí, cestou humanismu, cestou pokroku v demokratických mezích. Z toho vyplývá: DEMOKRACIE A KOMUNISMUS mohou koexistovat v souladu se zásadami s všeobecnou deklarací lidských práv Organizace spojených národů:

„U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé, zbavení strachu a nouze, se budou těšit svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu, že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku, že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy, že lid Spojených národů zdůraznil v Chartě znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a že se rozhodl podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní podmínky ve větší svobodě, že členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s Organizací spojených národů všeobecné uznávání a zachovávání lidských práv a základních svobod, že stejné chápání těchto práv a svobod má nesmírný význam pro dokonalé splnění tohoto závazku.“

Nemáte pocit, že jsou tyto zásady v rozporu s vnitřní i mezinárodní politikou vlád současných kapitalistických a tzv. liberálních států a unií ..?

Moderní komunismus je systém, který požaduje zachování komunitních forem vlastnictví a rovnost mezi lidmi, kteří již dále nebudou řazeni do kast a společenských tříd dle příjmů a majetku a to plně v souladu s Deklarací lidských práv Organizace spojených národů. Moderní komunismus odmítá násilí, války i jiné požadavky přežitých dogmat. Sám požaduje být civilizovaný, humánní a demokratický a ve svobodné vůli občanů dostupný a volitelný nejen v České republice a Evropě, ale i globálně ve světě celém. Cílem skutečných komunistů je sounáležitost, rovnost, mír mezi všemi lidmi a zachování života na Zemi!

Číst více

1 komentář

  1. Bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu, že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem? Oni si ti pampúni v Eu myslí, že tomu uvěřím? Vždyť si každý ty paragrafy ohýbá jak se mu zachce!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *